Oohlala.be

Advertentievoorwaarden

Oohlala.be (hierna: de « website ») is een initiatief van:

New Consult Solution SRL (hierna « Oohlala », « wij » en « ons »)
Vrijheidslaan, 22 - 1081 Brussel
BTW : BE 0741.808.884
E-Mail : info@oohlala.be
Telefoon : +32 473 58 19 06

1. Onderwerp

Oohlala biedt als ondersteunend webplatform, een advertentieruimte aan voor adverteerders de website www.oohlala.be, om advertenties te kunnen plaatsen, voor zover zich deze beperkt tot kosten bepaald onder punt « Kosten », voor acte de présences, gezelschap en affectie.

2. Rechten en plichten van Oohlala

Oohlala neemt alle redelijke maatregelen om te zorgen voor de goede werking en de beschikbaarheid van het platform. Het platform wordt aangeboden « met alle gebreken » en « indien beschikbaar ». Oohlala kan hier geen absolute garanties over bieden.

3. Rechten en plichten van de adverteerder

De adverteerder dient alvorens de advertentie op het platform kan worden geplaatst, de volledige kost te voldoen, afhankelijk van de gewenste adverteerperiode, zoals bepaald onder punt « Kosten ».

De adverteerder verklaart meerderjarig te zijn, waarheidsgetrouwe informatie te verstrekken en de nodige rechten te bezitten op het opgeladen materiaal, en Oohlala te vrijwaren voor elke vordering die een derde hierover zou kunnen instellen.

De adverteerder dient zich te onthouden van elk gebruik van het platform dat onrechtmatig of schadelijk kan zijn voor Oohlala of voor andere gebruikers van het platform.

4. Kosten

Oohlala rekent de volgende kosten aan per advertentie:

Periode Elite Massage New *
7 dagen 85 € 70 € 3 dagen
15 dagen 140 € 120 € 5 dagen
1 maand 240 € 200 € 7 dagen
3 maanden 670 € 540 €

* Periode waarin de banner « NEW » wordt weergegeven wanneer een advertentie nieuw is of gedurende ten minste 30 dagen niet is gepubliceerd.

5. Aansprakelijkheid

In de mate dat dit toegelaten is, kan Oohlala niet aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade en gevolgschade. Tenzij uitgesloten door dwingend recht, is Oohlala alleen aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het niet naleven van zijn verplichtingen, indien en voor zover deze schade wordt veroorzaakt door opzettelijke en ernstige fout. Oohlala is niet aansprakelijk voor andere fouten. De volledige inhoud van de advertentie op het platform wordt door de adverteerder aangeleverd. Oohlala kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de advertentieruimte, doch dient alle beeldmateriaal discreet te behandelen.

Indien Oohlala toch aansprakelijk gesteld zou worden, dan zal de hoogte van het bedrag van de vergoeding beperkt blijven tot het totale bedrag dat de adverteerder heeft betaald voor de opstart van het profiel.

6. Intellectuele eigendom

De inhoud van het platform is eigendom van Oohlala. Hieronder wordt verstaan: teksten, grafieken, foto’s, afbeeldingen, bewegende beelden, geluiden, illustraties en software. De inhoud is auteursrechtelijk of door andere rechten beschermd.

De adverteerder draagt haar auteursrechten op de teksten en haar portretrecht op de afbeeldingen over aan Oohlala. Na afloop van de advertentieperiode blijven de rechten bij Oohlala.

Het is verboden om de inhoud van het platform zonder schriftelijke toestemming van Oohlala over te nemen, te publiceren, te verveelvoudigen of op enige andere wijze te gebruiken.

7. Duur

De Advertentievoorwaarden gelden gedurende de volledige adverteerperiode die door de adverteerder werd gekozen bij het plaatsen van een advertentie.

8. Algemene bepalingen

Oohlala behoudt zich de vrijheid om het platform en de daarop aangeboden diensten te allen tijde te wijzigen, uit te breiden, over te dragen, te beperken of stop te zetten. Indien dit zou gebeuren, brengt Oohlala u daarvan op de hoogte.

Deze Advertentievoorwaarden, inclusief de Privacy policy, worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving. Alle geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst, zullen worden beslecht door de te of worden voorgelegd aan de rechtbank waar onze hoofdzetel gevestigd is, tenzij dwingend wetgeving anders bepaald.

Mocht je na het lezen van onze Advertentievoorwaarden toch nog vragen of opmerkingen rond cookies hebben, kan je steeds contact opnemen via info@oohlala.be.