Oohlala.be

Gebruiksvoorwaarden

Oohlala.be (hierna: de « website ») is een initiatief van:

New Consult Solution SRL (hierna « Oohlala », « wij » en « ons »)
Vrijheidslaan, 22 - 1081 Brussel
BTW : BE 0741.808.884
E-Mail : info@oohlala.be
Telefoon : +32 473 58 19 06

Contacteer ons gerust indien je verdere vragen of opmerkingen zou hebben; wij beloven jou een spoedig antwoord!

1. Wie zijn wij?

Oohlala.be is een portaalwebsite, geschikt voor volwassenen, met de bedoeling gebruikers onderling in contact te brengen. Onder volwassenen wordt duidelijk verstaan, de minimumleeftijd die de wetgeving van uw land (België = 18 jaar) vereist om gebruik te maken van onze website. Oohlala regelt zelf geen ontmoetingen en voorziet louter in een advertentieruimte. Oohlala kan geen garanties bieden omtrent allerlei verwachtingen en gedragingen.

Het gebruik van onze website moet steeds gebeuren conform de rechten en plichten die duidelijk op de website vermeld staan en de rechten en plichten die bepaald zijn in de Disclaimer, de Advertentievoorwaarden, de Privacyverklaring en het Cookiebeleid. Het geheel van deze teksten zijn onze Algemene Voorwaarden.

2. Onze website

2.1. Goede werking, veiligheid en toegankelijkheid

Oohlala biedt een gebruiksvriendelijke website aan die veilig is voor iedere bezoeker. We nemen dan ook alle redelijke maatregelen die nodig zijn om de goede werking, veiligheid en beschikbaarheid van onze website te waarborgen. Toch kunnen we hieromtrent geen absolute garanties geven.

Ieder gebruik van de website gebeurt steeds op eigen risico. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit storingen, onderbrekingen, schadelijke elementen of defecten aan de website, ongeacht of deze het gevolg zijn van een vreemde oorzaak of overmacht.

We hebben het recht om de toegang tot onze website te allen tijde te beperken en/of geheel of gedeeltelijk te onderbreken, zonder voorafgaande waarschuwing. We doen dit in principe uitsluitend indien de omstandigheden dit verantwoorden.

2.2. Inhoud op onze website

De informatie op de website wordt uitsluitend door ons bepaald. Het staat adverteerders vrij om een eigen advertentie te plaatsen met eigen tekst en foto’s (hierna « informatie »). Oohlala kan u niet garanderen dat de Informatie op de website volledig, voldoende accuraat en/of nuttig is. Wij zijn uiteraard niet verantwoordelijk voor de teksten en foto’s die adverteerders op onze website plaatsen binnen dat kader en kunnen niet aansprakelijkheid worden gesteld voor gebeurlijke of vermeende inbreuken op de rechten van derden. Verdere details hieromtrent zijn te vinden in onze Advertentievoorwaarden.

De inhoud op onze website die Oohlala voorziet, kan steeds gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden. Toch kunnen we geen garanties geven omtrent de kwaliteit van de informatie op onze website. Het is mogelijk dat informatie niet volledig, voldoende accuraat en/of nuttig is. We zijn bijgevolg niet aansprakelijk voor (directe en indirecte) schade die de bezoeker van onze website lijdt ten gevolge van de Informatie die beschikbaar is op onze website.

2.3. Wat wij van jou als bezoeker verwachten

Iedere bezoeker van onze website draagt een zekere verantwoordelijkheid bij het gebruiken van onze website. De bezoeker moet zich steeds onthouden van handelingen die een schadelijke impact kunnen hebben op de goede werking en veiligheid van de website, alsook op andere bezoekers van de website. Zo mag de website niet gebruikt worden om ons businessmodel te omzeilen en/of om informatie van andere bezoekers op grote schaal te verzamelen. De bezoeker van onze website gaat er mee akkoord dat het gebruik van geautomatiseerde systemen of software om data aan deze website te onttrekken voor commerciële doeleinden verboden is.

Het is verboden om onze website te gebruiken voor de verspreiding van inhoud die schade aan andere bezoekers van de website kan toebrengen, zoals de verspreiding van schadelijke programmatuur zoals computervirussen, malware, worms, trojans en cancelbots. De verspreiding van ongevraagde en/of commerciële berichten via de website, zoals junk mail, spamming en kettingbrieven, valt hier ook onder.

Wij behouden ons het recht voor om alle noodzakelijke handelingen te treffen die herstel kunnen opleveren voor ons en voor onze bezoekers, zowel op gerechtelijk als buitengerechtelijk vlak. De bezoeker is als enige persoonlijk en integraal verantwoordelijk indien zijn handelingen en gedragingen effectief schade veroorzaken aan de website en de andere bezoekers. In dat geval moet hij Oohlala vrijwaren van iedere schadeclaim die daaruit volgt.

3. Links naar andere websites

De inhoud van onze website kan een link, hyperlink of framed link naar vreemde websites of andere vormen van elektronische portalen bevatten. Een link betekent niet automatisch dat er een band tussen ons en de vreemde websites bestaat, noch dat wij (impliciet) akkoord gaan met de inhoud van deze websites.

Wij houden geen controle op deze vreemde websites en zijn niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de link en de uiteindelijke bestemming. Zodra men op de link klikt verlaat men onze website en kan men ons niet meer aansprakelijk stellen voor enige schade.

Het is mogelijk dat vreemde websites niet dezelfde garanties bieden als wij. Daarom raden wij iedere bezoeker die via onze website terechtkomt op een vreemde website aan om aandachtig de algemene voorwaarden en de privacyverklaring van deze websites door te nemen.

4. Intellectuele eigendom

De (intellectuele eigendoms-) rechten met betrekking tot de website, waaronder mede begrepen de rechten op de teksten, streaming video’s, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij Oohlala en/of haar licentiegevers. Het is niet toegestaan (enig gedeelte van) de website op enige wijze ter beschikking te stellen aan derden en/of te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van één hardcopy.

5. Algemene bepalingen

Wij behouden de vrijheid om onze website en de daarop aangeboden diensten te allen tijde te wijzigen, uit te breiden, te beperken of stop te zetten. Dit kan zonder voorafgaande kennisgeving aan de bezoeker en geeft evenmin aanleiding tot enige vorm van schadevergoeding.

Deze Disclaimer wordt exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit het gebruik van de website, of uit overeenkomsten die met Oohlala gesloten zijn, worden voorgelegd aan de rechtbanken van de plaats waar onze hoofdzetel gevestigd is, tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrijft.

Indien de werking of geldigheid van één of meerdere van bovenstaande bepalingen van deze Disclaimer in het gedrang komen, zal dit geen gevolg hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Disclaimer. In dergelijk geval hebben wij het recht om de betrokken bepaling te vervangen door een geldige bepaling van gelijkaardige strekking.